PD Na Young Suk nói về việc hợp tác với Lee Seung Gi một lần nữa trong chương trình tạp kỹ mới Vào ngày...