CL xác nhận thông tin chi tiết cho album sắp tới trong tên của tình yêu Cập nhật ngày 29 tháng 11 KST: Thông...