Các thành viên PRISTIN trước đây nói về việc nó cảm thấy thế nào khi ra mắt lại với HINAPIA Vào ngày 4 tháng...