Tất cả thời gian chúng tôi ước chúng tôi là Eun Dan Oh trong bộ phim phi thường của bạn, tập 17-20 Một tuần...