WJSN giành chiến thắng với bạn khi bạn muốn trên On The Show The; Buổi biểu diễn của ASTRO, đứa trẻ vàng và hơn...