Vào tập 15 tháng 3 của Music Bank,ITZY với DALLA DALLA và N.Flying với Rooftop
Cuối cùng, ITZY đã dẫn đầu với 4.405 điểm đến N.Flying 4.046 điểm. Xin chúc mừng ITZY!

(Visited 18 times, 1 visits today)